Idź do

Rada Naukowa PNGS

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.  (art. 98) członków rady naukowej parku narodowego w liczbie od 10 do 20 na kadencję trwającą 5 lat, powołuje minister właściwy do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych.
Do zadań rady naukowej parku narodowego należy w szczególności:

 1. ocena zasobów, tworów i składników przyrody;
 2. opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;
 3. ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych;
 4. opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;
 5. przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.

Skład Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych

Skład Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych powołanej Zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10.09.2020 r.
 1. Jan Bednarczyk - Burmistrz Miasta i Gminy Radków,
 2. dr Wojciech Biliński - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
 3. prof. dr hab. inż.  Adam Boratyński - Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk,
 4. prof. dr hab. inż.  Wojciech Ciężkowski - Politechnika Wrocławska,
 5. dr Zbigniew Gołąb - emerytowany pracownik Parku Narodowego Gór Stołowych,
 6. prof. dr hab. inż. Wojciech Grodzki  - Instytut Badawczy Leśnictwa,
 7. prof. dr hab. inż. Roman Jaszczak - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 8. prof. dr hab. Cezary Kabała - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 9. dr hab. inż. Marcin Kadej -  Uniwersytet Wrocławski,
 10. Joanna Klimek-Szymanowicz - Wójt Gminy Lewin Kłodzki,
 11. Jerzy Król - Burmistrz Miasta i Gminy Szczytna,
 12. dr hab. Alina Kulczyk-Dynowska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 13. dr hab. Katarzyna Machowiak - Politechnika Poznańska,
 14. prof. dr hab. Piotr Migoń - Uniwersytet Wrocławski,
 15. prof. dr hab. inż. Stanisław Miścicki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 16. Aneta Potoczna - Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój,
 17. dr Mateusz Rogowski -  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
 18. prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 19. Stanisław Sęktas - Arboretum Leśne w Stradomii,
 20. dr inż. Przemysław Zwaduch - Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdroje.