Idź do

Rada Naukowa PNGS

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.  (art. 98) członków rady naukowej parku narodowego w liczbie od 10 do 20 na kadencję trwającą 5 lat, powołuje minister właściwy do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych.
Do zadań rady naukowej parku narodowego należy w szczególności: 1. ocena zasobów, tworów i składników przyrody;

 2. opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;

 3. ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych;

 4. opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;

 5. przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.

Skład Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych

Skład Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych powołanej Zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10.09.2020 r.

 1. Jan Bednarczyk - Burmistrz Miasta i Gminy Radków,

 2. dr Wojciech Biliński - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,

 3. prof. dr hab. inż.  Adam Boratyński - Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk,

 4. prof. dr hab. inż.  Wojciech Ciężkowski - Politechnika Wrocławska,

 5. dr Zbigniew Gołąb - emerytowany pracownik Parku Narodowego Gór Stołowych,

 6. prof. dr hab. inż. Wojciech Grodzki  - Instytut Badawczy Leśnictwa,

 7. prof. dr hab. inż. Roman Jaszczak - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

 8. prof. dr hab. Cezary Kabała - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

 9. dr hab. inż. Marcin Kadej -  Uniwersytet Wrocławski,

 10. Joanna Klimek-Szymanowicz - Wójt Gminy Lewin Kłodzki,

 11. Jerzy Król - Burmistrz Miasta i Gminy Szczytna,

 12. dr hab. Alina Kulczyk-Dynowska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

 13. dr hab. Katarzyna Machowiak - Politechnika Poznańska,

 14. prof. dr hab. Piotr Migoń - Uniwersytet Wrocławski,

 15. prof. dr hab. inż. Stanisław Miścicki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

 16. Aneta Potoczna - Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój,

 17. dr Mateusz Rogowski -  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,

 18. prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

 19. Stanisław Sęktas - Arboretum Leśne w Stradomii,

 20. dr inż. Przemysław Zwaduch - Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdroje.