Idź do

Projekt "Ograniczenie antropopresji na gatunki i siedliska wzdłuż Kręgielnego Traktu poprzez przekształcenie drogi asfaltowej w szlak pieszo-rowerowy"

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0028/18
W dniu 26 marca 2019 r. Park Narodowy Gór Stołowych zawarł umowę z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych na dofinansowanie projektu pn. " Ograniczenie antropopresji na gatunki i siedliska wzdłuż Kręgielnego Traktu poprzez przekształcenie drogi asfaltowej w szlak pieszo-rowerowy " w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności, oś priorytetowa: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna; poddziałanie: 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych; 2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Celem projektu jest zmniejszenie antropopresji na cenne siedliska przyrodnicze oraz na gatunki ptaków występujące wzdłuż 6-kilometrowego odcinka Kręgielnego Traktu, polegające na ograniczeniu emisji spalin i CO2 do atmosfery oraz ochronie krajobrazu akustycznego poprzez przekształcenie drogi asfaltowej w szlak pieszo-rowerowy i całkowite wyeliminowanie ruchu pojazdów spalinowych. Wzdłuż Kręgielnego Traktu lub w jego pobliżu występuje 6 stanowisk ptaków z załącznika nr 1 Dyrektywy ptasiej UE oraz 6 siedlisk z sieci Natura 2000 (5 z nich należy do grupy siedlisk o znaczeniu priorytetowym dla UE, w tym Wielkie Torfowisko Batorowskie podlegające ochronie ścisłej). Dodatkowo, na Wielkim Torfowisku Batorowskim, które bezpośrednio przylega do Kręgielnego Traktu, występuje sosna błotna (Pinus x rhaetica) - gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin, który jest najbardziej zagrożonym gatunkiem spośród roślin naczyniowych występujących w Parku.

Projekt obejmuje prace związane z budową szlaku pieszo-rowerowego w oparciu o kostkę piaskowcową, stanowiącą naturalny surowiec budulcowy Gór Stołowych. Zaplanowana w projekcie infrastruktura turystyczna (wiaty, tablice edukacyjno-informacyjne, punkty odpoczynku) zgodna ze stylem sudeckim zidentyfikowanym w „Projekcie zabudowy drewnianej infrastruktury turystycznej obszaru Parku Narodowego Gór Stołowych” zapewni przebywanie turystów w wyznaczonych i przystosowanych do tego celu miejscach oraz ograniczy rozpraszanie się ich poza obręb szlaku i zaśmiecanie cennych siedlisk o priorytetowym znaczeniu dla UE.

Planowany termin realizacji projektu: do końca 2021 roku
Całkowita wartość projektu wynosi: 9 493 362,80 zł z czego dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie 8 069 822,37 zł.
logo FS
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

W związku z tym, stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko dostępne na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Osoby mające wiedzę o potencjalnych nieprawidłowościach mogą także wysłać e-mail pod adres naduzycia.POIS@mir.gov.pl. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą Instytucji Wdrażającej na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.