Idź do

Projekt "Ochrona Błędnych Skał przez budowę infrastruktury turystycznej"

Obszar, dla którego realizowane jest przedsięwzięcie to siedlisko przyrodnicze o znaczeniu europejskim - PLH020004, 9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis, cz. – zbiorowiska górskie). Usytuowany jest na płaskowyżu Skalniaka (915 m n.pm.) jednego z najwyższych wyniesień Gór Stołowych na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. "Błędne Skały" to wyjątkowy w skali Europy obszar piaskowcowych form skalnych wykształconych w postaci labiryntów, objęty od lat 30-tych ubiegłego wieku ochroną rezerwatową (obecnie w Parku Narodowym Gór Stołowych obszar ochrony zachowawczej). Warunki klimatyczne i podłoże ukształtowały zbiorowisko, w którym występuje sosna błotna (Pinus x rhaetica) (gatunek z Polskiej Czerwonej księgi Roślin) i kosodrzewina (Pinus mugo), na naturalnych stanowiskach, usytuowanych najniżej w Sudetach. Walory florystyczne skał uzupełniają zbiorowiska roślin zarodnikowych szczególnie interesujących mszaków i acydofilnych porostów. Specyficzny zimny i wilgotny mikroklimat skalnych szczelin i tuneli stwarza środowisko dla występowania rzadkich bezkręgowców w tym rzadkich owadów naśnieżnych i reliktu z epoki lodowej pająka Bathyphantes eumenis. Błędne Skały ze względu na warunki hydrologiczne są także ważnym rezerwuarem wód dla okolicznych miejscowości i uzdrowisk.

W chwili obecnej w rejonie Błędnych Skał nie ma miejsca, które swoim zagospodarowaniem i przystosowaniem stanowiłoby dogodne miejsce odpoczynku dla turystów. W ostatnich latach Błędne Skały stały się najchętniej odwiedzanym miejscem w Parku Narodowym Gór Stołowych. W okresie od maja do października obszar jest odwiedzany przez ponad 200 tys. osób. Brak odpowiedniego miejsca odpoczynku powoduje, że cenne przyrodniczo skały piaskowcowe jak i żyjąca na nich flora i fauna, są niszczone przez odpoczywających na nich turystów.

Przystosowanie dawnego zdegradowanego obiektu wojskowego do pełnienia funkcji turystyczno-rekreacyjnej pozwoli skanalizować duży w tym rejonie ruch turystyczny. Zachęci osoby odwiedzające do korzystania z wykonanej tam infrastruktury turystycznej (toalety publiczne, miejsce parkingowe, wiaty turystyczne, ławo-stoły). Wszystkie elementy zostaną wykonane z rodzimych naturalnych materiałów (piaskowiec i drewno) co swoją estetyką zachęci odwiedzających do korzystania z nich i jednocześnie wpłynie na poprawę wizerunku Parku Narodowego.

Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na tym terenie, bardzo znacząco wpłynie na ochronę źródlisk wody pitnej i mineralnej dla obszarów położonych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i Republiki Czeskiej. Położenie obiektu przy samej granicy państwa powoduje, iż podlega on również ocenie przez licznie odwiedzających Błędne Skały turystów zagranicznych.

Realizowane zadania w ramach projektu: budynek socjalno - biurowy, zespół toalet publicznych, parking na 58 pojazdów z jezdnią, przyłącze wodociągowe. miejsce odpoczynku z grillem, platforma widokowa, mała infrastruktura turystyczna: ławostoły - 5 szt, szałas drewniany - 3 szt, wiata ogniskowa - 1szt, śmietnik drewniany - 7 szt, ogrodzenie drewniane.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 833 658,07 zł
tablica pamiątkowa