Idź do

Projekt "Ochrona Błędnych Skał poprzez budowę infrastruktury turystycznej – etap II – parking YMCA"

W dniu 29 marca 2018 Park Narodowy Gór Stołowych zawarł umowę z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych na dofinansowanie projektu pn. "Ochrona Błędnych Skał poprzez budowę infrastruktury turystycznej – etap II – parking YMCA" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Projekt będzie realizowany na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych w oddz. 133g (Obwód Ochronny Bukowina). Obecnie, w miejscu tym znajduje się "łąka" częściowo utwardzona, która od kilkudziesięciu lat wykorzystywana jest jako parking dla pojazdów oczekujących na wjazd na Błędne Skały lub samochodów pozostawianych na czas pieszej wycieczki w kierunku labiryntu. Miejsce to nosi nazwę Polana YMCA i jest strategicznym punktem na mapie obiektów turystycznych Parku.

Celem projektu jest zmniejszenie antropopresji na siedliska przyrodnicze Błędnych Skał oraz otoczenia Polany YMCA i drogi pomiędzy tymi obiektami polegające na ograniczeniu emisji spalin i CO2 do atmosfery, substancji ropopochodnych przedostających się do gleby i wód powierzchniowych oraz ochronie krajobrazu akustycznego poprzez stopniową eliminację ruchu pojazdów spalinowych na drodze dojazdowej do Błędnych Skał.

W/w cele zostaną osiągnięte poprzez budowę parkingu na Polanie YMCA wyposażonego w konieczną infrastrukturę (separator substancji ropopochodnych, suche toalety, infrastrukturę wypoczynkową) oraz pętlę autobusową umożliwiającą stworzenie w przyszłości systemu komunikacji zbiorowej w oparciu o pojazdy z silnikiem elektrycznym. Planowana inwestycja przyczyni się do właściwego ukierunkowania ruchu turystycznego i ograniczenia jego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze Błędnych Skał.

Projekt jest elementem strategii kanalizacji ruchu turystycznego w wybranych miejscach Parku, mającej na celu ograniczanie niekontrolowanej antropopresji na środowisko przyrodnicze i zwiększenie skuteczności ochrony w innych miejscach.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: II kwartał 2019

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 275 455,09 zł z czego dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie 2 281 442,82 zł

Osiągniętym efektem ekologicznym budowy parkingu na Polanie YMCA jest ograniczenie antropopresji ze strony zmotoryzowanych turystów, a tym samym zwiększenie skuteczności ochrony 6 cennych siedlisk sieci Natura 2000 na łącznym obszarze 36,19 ha, rozciągającym się na długości 4,5 km pomiędzy parkingiem dolnym, a parkingami górnymi przy Błędnych Skałach.
logo programu
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

W związku z tym, stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko dostępne na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Osoby mające wiedzę o potencjalnych nieprawidłowościach mogą także wysłać e-mail pod adres naduzycia.POIS@mir.gov.pl. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą Instytucji Wdrażającej na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.