Idź do

Projekt "Ocena stanu zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych i jego otuliny z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teledetekcyjnych"

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0007/18-00
W dniu 29 października 2018 Park Narodowy Gór Stołowych zawarł umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pn. "Ocena stanu zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych i jego otuliny z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teledetekcyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
Projekt zakłada pozyskanie danych teledetekcyjnych i zakup nowoczesnych narzędzi technicznych i informatycznych umożliwiających kompleksową ocenę stanu zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej w PN Gór Stołowych i jego otulinie, tj. łącznie na powierzchni 18052,7786 ha. Zadania, jakie zaplanowano w projekcie będą dotyczyć:
1. Wykonania cyfrowych zdjęć lotniczych (zdjęcia w kolorach rzeczywistych, w wąskim paśmie i bliskiej podczerwieni, zdjęcia skośne) do opracowania ortofotomapy.
2. Wykonania lotniczego skaningu laserowego (ALS) do opracowania numerycznego modelu terenu (NMT) i numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT).
3. Pozyskania multispektralnych zobrazowań satelitarnych do wskazania miejsc o szczególnej dynamice zmian związanych z występowaniem szkód w górnych partiach drzew (głównie w drzewostanach świerkowych).
4. Wykonania cyfrowych zdjęć hemisferycznych do określenia podstawowych parametrów ekofizjologicznych drzew.
5. Bezinwazyjnego pomiaru tomograficznego drzew do badania zdrowotności tkanki drzew modelowych na powierzchniach monitoringowych.
6. Pozyskania danych georadarowych do określenia miąższości gleby i podatności na erozję wodną oraz oceny stanu formacji skalnych narażonych na uszkodzenia od systemów korzeniowych roślin drzewiastych.
7. Wykonania modeli 3D formacji skalnych do oceny stanu roślinności naskalnej oraz przyrody nieożywionej znajdującej się pod wpływem presji antropogenicznej i abiotycznej (działalność wspinaczkowa, procesy erozyjne).
8. Monitoringu deformacji bloków skalnych do oceny zjawisk związanymi z ruchami górotworu.
W ramach większości zadań zaplanowano zakup sprzętu badawczego oraz analitycznego wraz z oprogramowaniem. Na bazie tego sprzętu zostanie utworzona Pracownia GIS, która będzie rozbudowywać bazę danych teledetekcyjnych pozyskanych w projekcie również po jego zakończeniu.
Głównym celem projektu jest usprawnienie modelu zarządzania zasobami przyrodniczymi w oparciu o aktualne, bieżące dane o stanie środowiska, z uwzględnieniem dotychczasowych wyników badań. Pozwoli to na stworzenie rzetelnej bazy danych o stanie zasobów przyrodniczych, co umożliwi podejmowanie właściwych decyzji w zakresie ochrony, zwiększenia bioróżnorodności oraz trwałości objętych ochroną dóbr przyrodniczych, jak również intensyfikację badań mających na celu identyfikację nowych obszarów występowania cennych gatunków roślin i siedlisk oraz obejmowanie ich wyższym statusem ochrony (zwłaszcza na pionowych ścianach skalnych).
Celem dodatkowym projektu o dużym znaczeniu jest udostępnianie w/w zasobów naukowcom oraz społeczeństwu, a także uzupełnianie i opracowywanie danych regularnie pozyskiwanych w terenie w celu aktualizacji zobrazowań i baz danych, jak również obsługa techniczna i merytoryczna konferencji, sympozjów i paneli dyskusyjnych, poświęconych zbieraniu i przetwarzaniu danych przestrzennych w PNGS. Udostępnianie danych odbywać będzie się poprzez usługi WMS/WFS zaimplementowane w Geoportalu Parku, którego wykonanie jest kolejnym ważnym celem Projektu.
Spodziewanym efektem projektu z punktu widzenia efektywnego gospodarowania zasobami będzie:
- podejmowanie przez specjalistów z zakresu ochrony przyrody decyzji opartych na kompletnych i udokumentowanych przesłankach,
- rozwój nowoczesnych narzędzi i opracowań informatycznych do zarządzania obszarem Parku,
- opracowanie nowych oraz dopracowanie już istniejących instrumentów planistycznych.
Osiągnięte efekty pozwolą wzmocnić mechanizmy służące zachowaniu i ochronie środowiska poprzez właściwe ukierunkowanie działań ochronnych oraz zadań związanych z udostępnieniem turystycznym Parku i ograniczenie negatywnej presji na ekosystemy cenne przyrodniczo.
Wykroczenie w projekcie poza granice Parku (otulina PNGS) pozwoli na zwiększenie odsetka obszarów sieci Natura 2000 objętych monitoringiem, co pozwoli na efektywniejsze zarządzanie ryzykiem wystąpienia negatywnych zjawisk (w tym związanych ze zmianami klimatu) na obszarze najcenniejszym (park narodowy) poprzez odpowiednio wczesne planowanie i wdrażanie procedur ochronnych.
Planowany termin realizacji projektu: lata 2019-2022.
Całkowita wartość projektu wynosi: 5 102 299,28 zł z czego dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie 4 336 954,38 zł.

Spodziewanym efektem ekologicznym projektu będzie efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi na obszarze 18052,78 ha (cały obszar Parku wraz z jego otuliną), a w szczególności:
- podejmowanie przez specjalistów z zakresu ochrony przyrody decyzji opartych na kompletnych i udokumentowanych przesłankach,
- rozwój nowoczesnych narzędzi i opracowań informatycznych do zarządzania obszarem Parku i jego otuliny,
- opracowanie nowych oraz dopracowanie już istniejących instrumentów planistycznych.
logo programu
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:  • etyczny,

  • jawny,

  • przejrzysty.W związku z tym, stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko dostępne na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Osoby mające wiedzę o potencjalnych nieprawidłowościach mogą także wysłać e-mail pod adres naduzycia.POIS@mir.gov.pl. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą Instytucji Wdrażającej na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.