Idź do

Projekt "Kompleksowa realizacja ekspozycji edukacyjnej w Ekocentrum PNGS"

W dniu 15 listopada 2016 w Warszawie Park Narodowy Gór Stołowych zawarł umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowa realizacja ekspozycji edukacyjnej w Ekocentrum PNGS" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Powstanie ekspozycji w Ekocentrum PNGS realizowanej w ramach projektu pn. "Kompleksowa realizacja ekspozycji edukacyjnej w Ekocentrum PNGS" , pozwoli w istotny sposób wzbogacić ofertę edukacyjną PNGS oraz zwiększyć zasięg prowadzonych działań dydaktycznych. W ramach realizacji projektu przewiduje się stworzenie nowoczesnej ekspozycji zawierającej innowacyjne rozwiązania prezentacyjne. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań oraz zaproponowanie ekspozycji typu "hands-on" pozwoli stworzyć interakcję pomiędzy prezentowaną treścią, a zwiedzającym. Nowoczesna ekspozycja będąca swoistym utworem narracyjnym daje możliwość odwiedzającym tworzyć własną opowieść, odkrywać i poszukiwać.

Powstająca nowoczesna, multimedialna i interaktywna ekspozycja przedstawiać będzie wybrane elementy przyrody Gór Stołowych, a także umożliwi zapoznanie się z geologiczną przeszłością tego fragmentu Sudetów.

Ekspozycja dostępna będzie dla osób niepełnosprawnych. Planowane jest także udostępnienie interaktywnych przewodników w językach obcych - czeskim, niemieckim i angielskim.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: I kwartał 2019

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 626 040,00 zł z czego dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie 2 505 800,00zł
logo programu
nstytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

W związku z tym, stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko dostępne na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Osoby mające wiedzę o potencjalnych nieprawidłowościach mogą także wysłać e-mail pod adres naduzycia.POIS@mir.gov.pl. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą Instytucji Wdrażającej na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.