Idź do

Program "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim"

Dnia 14 czerwca 2013 roku w ramach realizacji mikroprojektu "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 odbyło się seminarium "Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna na Pograniczu Kłodzkim". W seminarium udział wzięło 30 osób, w tym 7 z Republiki Czeskiej i 23 z Polski.
Seminarium pozwoliło na zapoznanie się, nawiązanie kontaktów oraz wymianę doświadczeń w zakresie ochrony przyrody pomiędzy przedstawicielami gmin i samorządów oraz organizacji związanych z ochroną przyrody na Pograniczu Kłodzkim. Prelekcje przybliżyły zagadnienia związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną w Czechach Polakom oraz w Polsce Czechom. W trakcie sesji terenowej uczestnicy zapoznali się z walorami przyrodniczymi Parku Narodowego Gór Stołowych, zwiedzili i zdobyli najwyższy szczyt Gór Stołowych – Szczeliniec Wielki. Program seminarium.

W dniu dzisiejszym tj. 26.07.2013 uruchomiona została czeska wersja językowa strony internetowej Parku Narodowego Gór Stołowych. Tłumaczenie tekstu strony wykonane zostało w ramach realizacji mikroprojektu "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013

Dnia 9 sierpnia 2013 roku w ramach realizacji mikroprojektu "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 zakończono wymianę stanowisk edukacyjnych na ścieżce edukacyjnej "Płazy". treści tablic zostały przetłumaczone na język czeski, dzięki czemu możliwe stało się kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu całego Pogranicza Kłodzkiego.

Dnia 21 września 2013 roku w ramach realizacji mikroprojektu "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 odbyła się wycieczka dla nauczycieli pn. "Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna na Pograniczu Kłodzkim"do czeskiej części Gór Stołowych. Wycieczka pogłębiła wiedzę uczestników w zakresie znajomości regionu Gór Stołowych po czeskiej stronie Pogranicza oraz poszerzyła znajomość dotyczącą form ochrony przyrody w Czechach oraz działalności edukacyjnej CHKO Broumovsko. Program wycieczki.Dnia 25.10.2013 roku w ramach realizacji mikroprojektu "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 wydano przewodnik dla dzieci po Parku Narodowym Gór Stołowych w języku czeskim "Zápisník objevitele Můj park - Moje krajina" w nakładzie 3500 egzemplarzy oraz zakładki edukacyjne w języku czeskim w nakładzie 3500 sztuk. Tłumaczenie treści na język czeski wykonano w ramach realizacji projektu. "Zápisník objevitele " Můj park - Moje krajina"" stanowi doskonałe narzędzie edukacji przyrodniczej i ekologicznej, wyjaśnione są w nim liczne pojęcia związane z ochroną przyrody oraz zachodzącymi w niej procesami, są to pojęcia uniwersalne i ponadgraniczne.
logo UE, Euroregionu Glacensis i Programu Operacyjnego RP-CZ 2007-2013

Mikroprojekt "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim" współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013