Idź do

Praktyki w Parku Narodowym Gór Stołowych

W Parku Narodowym Gór Stołowych istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje na ten temat.
Wskazówki dla osób chętnych do odbycia praktyk w Parku Narodowym Gór Stołowych.

Uczniowie oraz studenci zainteresowani odbyciem praktyki zawodowej w PNGS zobowiązani są do wypełnienia wniosku PRAKTYKA ZAWODOWA – formularz zgłoszeniowy, zgodnie z zawartymi w nim wytycznymi.

Zasady składania i rozpatrywania wniosku:

Wniosek w części A wypełnia uczeń/student, część B – wypełnia szkoła/uczelnia kierująca ucznia/studenta na praktykę, część C – wypełnia Park Narodowy Gór Stołowych.

Wnioski niekompletnie, niewłaściwie wypełnione nie będą rozpatrywane.

Wniosek należy przesłać na adres Parku w formie papierowej: Park Narodowy Gór Stołowych; ul. Słoneczna 31; 57-350 Kudowa-Zdrój lub pocztą elektroniczną na adres: pngs@pngs.com.pl

Wnioski należy składać co najmniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

Park Narodowy Gór Stołowych zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń i wybór najkorzystniejszych dla Parku (pierwszeństwo przy kwalifikowaniu kandydatów na praktyki zawodowe mają studenci/uczniowie następujących kierunków: biologia, ochrona środowiska, geologia, geografia, leśnictwo, turystyka i rekreacja).

Park Narodowy Gór Stołowych przyjmuje na praktyki zawodowe uczniów/studentów, jeżeli praktyki te znajdują się w programie szkoły/studiów, a parki narodowe są właściwymi instytucjami do ich odbycia.

Szczegółowe informacje o programie praktyk w Parku Narodowym Gór Stołowych można uzyskać pod numerem telefonu 74 8654 927 oraz kierując zapytanie na adres mailowy: praktyki@pngs.com.pl

Dodatkowe ustalenia:

W czasie trwania praktyk uczeń/student jest zobligowany do:

a) zapoznania się z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy służbowej i państwowej;

b) zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu pracy Parku Narodowego Gór Stołowych;

c) zapoznania się ze strukturą organizacyjną Parku Narodowego Gór Stołowych;

Czas odbywania praktyk: od 5 do 20 dni roboczych, w terminach od 1 kwietnia do 30 września każdego roku. Park gwarantuje właściwy przebieg praktyk przy równoczesnym pobycie 2 osób.

Czas pracy praktykanta nie może przekraczać 8 godz. na dobę i 40 godz. w pięciodniowym tygodniu pracy.

Park Narodowy Gór Stołowych nie zapewnia praktykantom wyżywienia oraz zakwaterowania, a także nie zwraca kosztów dojazdu na praktyki.

Za praktyki nie przysługuje gratyfikacja finansowa.

Uczeń/student powinien wykazać się znajomością przepisów prawnych z zakresu ochrony przyrody i środowiska.

Przed rozpoczęciem praktyk szkoła/uczelnia kierująca ucznia/studenta na praktykę przesyła do Parku Narodowego Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju projekt umowy/porozumienia na odbycie praktyki.

Zakres zadań i obowiązków przewidzianych dla uczniów/studentów odbywających praktykę w Parku Narodowym Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju będzie ustalany każdorazowo indywidualnie dla ucznia/studenta w umowie/porozumieniu pomiędzy PNGS z siedzibą w Kudowie-Zdroju, a szkołą/uczelnią kierującą ucznia/studenta na praktykę.