Idź do
Sieć Natura 2000 to forma ochrony przyrody która w Polsce wprowadzona została w 2004. Obszary Natura 2000 powstają we wszystkich państwach członkowskich UE tworząc Europejską Sieć Ekologiczną obszarów ochrony Natura 2000. Ma ona na celu zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Sieć Natura 2000 zajmuje się także ochroną różnorodności biologicznej.

Funkcjonowanie systemu obszarów Natura 2000 opiera się na dwóch dyrektywach unijnych:

Dyrektywie Ptasiej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa - wcześniej dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) – która określa kryteria do wyznaczania ostoi dla gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem,

Dyrektywie Siedliskowej (Dyrektywa Siedliskowa - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) – która ustala zasady ochrony pozostałych gatunków zwierząt, a także roślin i siedlisk przyrodniczych oraz procedury ochrony obszarów szczególnie ważnych przyrodniczo.

Na terenie Gór Stołowych utworzono dwie ostoje Natura 2000 oznaczone symbolami PLH020004 Góry Stołowe (ostoja siedliskowa) oraz PLB020006 Góry Stołowe (ostoja ptasia).

Ostoja PLH020004 zajmuje obszar 10983,60 ha, natomiast ostoja PLB020006 - 19816,70 ha. Park Narodowy Gór Stołowych w całości znajduje się w obszarze obu wyżej wymienionych ostoi sieci Natura 2000.