Idź do

Deklaracja dostępności strony internetowej i dostępności architektonicznej Parku Narodowego Gór StołowychWstęp Deklaracji


Park Narodowy Gór Stołowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zarządzanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej pngs.gov.plDaty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2023-12-30.


Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-02-07.Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści lub funkcje niedostępne  • Niektóre informacje przekazywane za pomocą zdjęć, grafik, wykresów itp. mogą być niedostępne cyfrowo dla osób nieposługujących się wzrokiem.

  • Strona może zawierać trudno zrozumiałe treści specjalistyczne


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Data sporządzenia: 2024-01-24


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe.


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Mokrzycka, d.mokrzycka@pngs.com.pl.


Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 537 095 263.


Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: pngs@pngs.com.plInformacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać:


  • dane osoby zgłaszającej żądanie,

  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.


Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw ObywatelskichInformacje o dostępności architektonicznej


Adres siedziby Dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych:
57-350 Kudowa-Zdrój
ul. Słoneczna 31


Budynek dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych znajduje się w Kudowie-Zdrój przy ul. Słonecznej 31. Obiekt jest trzykondygnacyjny. Parter budynku jest dostępny dla osób niepełnosprawnych (pochylnia, barierki, szerokie drzwi wejściowe). W pobliżu jest miejsce parkingowe dedykowane osobom niepełnosprawnym. Na parterze znajduje się wystawa przyrodnicza oraz część ekspozycji Muzeum Żaby oraz pomieszczenia biurowe Działu Edukacji i GIS. W razie potrzeby pracownicy prowadzą edukację przyrodniczą oraz służą pomocą w załatwieniu spraw administracyjnych, np. przyjęcie poczty na dziennik, sprowadzenie osoby z innego działu, porada turystyczna. Toaleta na parterze oraz pozostałe dwa piętra budynku nie są dostosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami (schody, brak windy, toalety nieprzystosowane).

Obok budynku Dyrekcji znajduje się obiekt edukacyjny Parku Narodowego Gór Stołowych – Ekocentrum PNGS (ul. Słoneczna 31a). Jest to obiekt wybudowany w 2018 r. i jest architektonicznie dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Prezentowana w budynku ekspozycja ma charakter multimedialny, w związku z czym osoby z różnymi dysfunkcjami mogą poznać przyrodę Parku Narodowego Gór Stołowych. W pobliżu jest miejsce parkingowe dedykowane osobom niepełnosprawnym. Dotarcie od miejsca parkingowego do budynku Ekocentrum może wymagać pomocy osoby asystującej.

Park Narodowy Gór Stołowych posiada również (od 2018 r.) w Karłowie 10 (Gmina Radków) – Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe. Są to trzy budynki główne wielokondygnacyjne o funkcji hotelowej, restauracyjnej oraz administracyjnej (siedziba dwóch obwodów ochronnych, sala konferencyjna) oraz kilka obiektów pomocniczych o charakterze gospodarczym. Żaden z budynków nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (schody, brak windy, toalety nieprzystosowane).

Podczas wizyty w Dyrekcji Parku Narodowym Gór Stołowych nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Jeżeli to możliwe, prosimy o wcześniejszy kontakt osoby niepełnosprawne bądź ich opiekunów i umówienie terminu wizyty, pozwoli to naszym pracownikom przygotować wszystkie środki techniczne i zapewnić możliwie komfortowe załatwienie sprawy.

Koordynator ds. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.)
Dorota Mokrzycka
tel: 537 095 263
d.mokrzycka@pngs.com.pl